نمونه سوالات ادبیات سال سوم تجربی و ریاضی

 

1.معنی کدام کلمه نا درست است؟(آزاد68)

1)خضرت:سبزی         2)صفوت:روشن            3)قسیم:صاحب جمال          4)سقیم:نادرست

 

2)در این بیت  رقیب چه معنی می دهد؟ ایزد که رقیب جان خرد کرد/ نام تو ردیف  نام خود کرد(سراسری 65)

1)دشمن                   2)حریف                  3)عاشق                 4)نگهبان

 

3)معانی درست  همه ی کلمه های انابه- ینبوع – متنبه – سطوت  به ترتیب کدام است؟(سراسری83)

1)توبه-جنگل-عابد-تندی                  2)پشیمانی-کوه-هوشیار-غلبه

3)غرور-دریا-بیزار-وقار                  4)بازگشت- چشمه-آگاه-حشمت

 

4)مفهوم عبارت (وظیفه ی روزی به خطای منکر نبرد) از کدام گزینه دریافت نمی شود؟(سراسری83)

1)زبانم را ثنای خود در آموز           2)کرم های تو ما را گستاخ

3)عذر پذیرنده ی تقصیرها               4)روز بر آرنده ی روزی خوران

 

5)با توجه به معنی املای کدام واژه درست است؟(آزاد 83)

1)فصحت – گشادی خاطر                        2)کنّاص- رفتگر

3)عزلت-گوشه نشینی                              4)سله- جایزه

 

6)در بیت ز نیروی گردان و زخم سران/شکسته شد آن تیغ های گران معنای ((زخم)) چیست؟(سراسری75)

1)جراحت              2)ضربت                    3)شکستگی               4)رنج

 

7)معنای کدام کلمه نادرست است؟(سراسری81)

1)برگستوان:لباس جنگی            2)دوال:لگام مخملی مزیّن به زر و سیم

3)فتراک:ترک بند                     4)گبر:نوعی زره و لباس جنگی

 

8)در مصراع نجنبید یک شیر بر پشت زین از چه آرایه ای استفاده شده است؟(آزاد 83)

1)اغراق               2)حسّ امیزی           3)کنایه                   4)استعاره

 

9)پیوستگی منظم اعمال و حوادث داستان که مبتنی داستان که میتنی بر رابطه علت و معلولی است چه نامیده می شود؟(سراسری 80)

1)درون مایه                2)زاویه دید         3)لحن و سبک               4)هسته

 

10)غلامحسین ساعدی در کدام  نوع ادبیات آثاری از خود به جای گذاشته است؟(آزاد83)

1)پایداری          2)عرفانی                       3)حماسی            4)داستانی

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۸۷ساعت 14:2  توسط غلام رضا هاتفی مجومرد  | 
ورود شما عزیزان را به وبلاگ این جانب خیر مقدم عرض می نمایم
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم آذر 1386ساعت 11:51  توسط غلام رضا  |  نظر بدهید

اول دفتر به نام ایزد دانا 

       به ادبستان خوش آمدیدنکات نگفته از ادبیات فارسی دوران دبیرستان 

در بیت حکیم فردوسی از سال اول دبیرستان 

غمی بود رستم بیازید چنگ     گرفت آن برو یال جنگی پلنگ

نهاد در جمله اول سهراب می باشد                    

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم آذر 1386ساعت 9:23  توسط غلام رضا  |  نظر بدهید

اول دفتر به نام ایزد دانا 

       به ادبستان خوش آمدیدنکات نگفته از ادبیات فارسی دوران دبیرستان 

ددر بیت حکیم فردوسی از سال اول دبیرستان 

غمی بود رستم بیازید چنگ     گرفت آن برو یال جنگی پلنگ

نهاد در جمله اول سهراب می باشد                    

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم آذر 1386ساعت 9:23  توسط غلام رضا  |  نظر بدهید

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۸۷ساعت 13:51  توسط غلام رضا هاتفی مجومرد  |