نمونه سوالات ادبیات سال سوم تجربی و ریاضی

 

1.معنی کدام کلمه نا درست است؟(آزاد68)

1)خضرت:سبزی         2)صفوت:روشن            3)قسیم:صاحب جمال          4)سقیم:نادرست

 

2)در این بیت  رقیب چه معنی می دهد؟ ایزد که رقیب جان خرد کرد/ نام تو ردیف  نام خود کرد(سراسری 65)

1)دشمن                   2)حریف                  3)عاشق                 4)نگهبان

 

3)معانی درست  همه ی کلمه های انابه- ینبوع – متنبه – سطوت  به ترتیب کدام است؟(سراسری83)

1)توبه-جنگل-عابد-تندی                  2)پشیمانی-کوه-هوشیار-غلبه

3)غرور-دریا-بیزار-وقار                  4)بازگشت- چشمه-آگاه-حشمت

 

4)مفهوم عبارت (وظیفه ی روزی به خطای منکر نبرد) از کدام گزینه دریافت نمی شود؟(سراسری83)

1)زبانم را ثنای خود در آموز           2)کرم های تو ما را گستاخ

3)عذر پذیرنده ی تقصیرها               4)روز بر آرنده ی روزی خوران

 

5)با توجه به معنی املای کدام واژه درست است؟(آزاد 83)

1)فصحت – گشادی خاطر                        2)کنّاص- رفتگر

3)عزلت-گوشه نشینی                              4)سله- جایزه

 

6)در بیت ز نیروی گردان و زخم سران/شکسته شد آن تیغ های گران معنای ((زخم)) چیست؟(سراسری75)

1)جراحت              2)ضربت                    3)شکستگی               4)رنج

 

7)معنای کدام کلمه نادرست است؟(سراسری81)

1)برگستوان:لباس جنگی            2)دوال:لگام مخملی مزیّن به زر و سیم

3)فتراک:ترک بند                     4)گبر:نوعی زره و لباس جنگی

 

8)در مصراع نجنبید یک شیر بر پشت زین از چه آرایه ای استفاده شده است؟(آزاد 83)

1)اغراق               2)حسّ امیزی           3)کنایه                   4)استعاره

 

9)پیوستگی منظم اعمال و حوادث داستان که مبتنی داستان که میتنی بر رابطه علت و معلولی است چه نامیده می شود؟(سراسری 80)

1)درون مایه                2)زاویه دید         3)لحن و سبک               4)هسته

 

10)غلامحسین ساعدی در کدام  نوع ادبیات آثاری از خود به جای گذاشته است؟(آزاد83)

1)پایداری          2)عرفانی                       3)حماسی            4)داستانی

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۸۷ساعت 14:2  توسط غلام رضا هاتفی مجومرد  |