اوّل دفتر به نام ایزد دانا

        آزمون ادبیات فارسی

      تاریخ امتحان 4/4/1387

       جهاد دانشگاهی اشکذر

نام ونام خانوادگی:

    مدّت امتحان:120دقیقه

             گروه الف

 

1-معنی مصراع دوم بیت « کنون خورد باید می خوشگوار    که می بوی مشک آید از کوهسار »چیست؟

1-که بوی خوش می همانند مشک از کوهسار می آید                        2-که بوی خوش می که مشک به آن آمیخته اند از کوهسار آمد

3-که از کوهسار بوی خوش مشک که مانند می مست کننده است می آید              4- زیرا بوی مشک از کوهسار می آی      

2- بیت «گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند        جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد»در باره سر گذشت کیست؟

1-حافظ                2- مولوی                          3- عین القضاة همدانی         4- حسین منصور حلاج

3- مفهوم بیت «آسمان بار امانت نتوانست کشید          قرعۀ کار به نام من دیوانه زدند» به کدام گزینه نزدیک تر است؟

1-همۀ مخلوقات عالم خلقت ،جز آسمانیان بار امانت الهی را پذیرفتند.      2- در امانت خیانت روا نیست ،بویژه اگر امانت الهی باشد.

3-زینهاری را به جان ده زینهار.                                          4- تمامی مخلوقات عالم از پذیرش امانت الهی سر باز زدند ،جز انسان .

4- معنی عبارت «سیل مغافصه در رسید ،گله داران بجستند وجان گرفتند»به کدام گزینه نزدیک تر است؟

1-ناگهان سیل فرارسید،شبانان گله را رها کردندوجان خود را نجات دادند.

2- سیلی بزرگ آمد وشبانان برای حفظ جان گوسفندان به جستجوی پناگاهی پرداختند.

3- سیل همه جاراویران کردوفقط شبانان زنده ماندند.

4- پس از فروکش کردن سیل ،پناهگاه را جستجو کردندوشبانان را زنده بیرون آوردند.

5- معنی عبارت «اجل ناآمده ،مردم را حسد بکشد»چیست؟

1-       قبل از رسیدن به آینده ،مردم را حسد می کشد                                    2  -پیش از فرارسیدن مرگ ،حسودان زودتر می میرند.

3-       پیش از فرارسیدن مرگ ،حسد مردم را از پا در می آورد.                 4- تاقبل از مرگ طبیعی ،حسودان مردم را می کشند 

6- معنی جمله«صوفی سخت در وی پوشیدند» چیست؟

1-صوفی روی خود را به سختی پوشاند.                          2- صوفی با سختی هر چه تمام تر خودرا پنهان کرد

3-روی صوفی مانند آیینه پاک شد.                              4- جامۀ پشمین خشنی بر تن او پوشاندند.

7-مفهوم عبارت «در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود خوض ننماید» چیست؟

1-اگر دونفردرحضوراوگفتگوکنند،به سخنان آنهادقت نکند.                      2- اگر دونفردرحضوراوگفتگوکنند به سخنان آنها به دقّت توّجه کند.

3-اگر دونفردرحضوراودعوای دوستانه کردند ،آنهاراازهم جدانکند.   4- اگردونفردرحضوراو باهم دعوای دوستانه داشتند،به آنهاتوّجه دقیق ننماید.

8-مفهوم عبارت «اگرسوال از جماعتی کنند که او داخل آن جماعت بود ، بر ایشان سبقت ننماید » چیست ؟

1-       اگر جماعتی سوالی را طرح می کنند که وی در آن جماعت حاضر است ، در جواب دادن پیش دستی نکند

2-       اگر از گروهی پرسشی می کنند که او آنجا حاضر است ، در پاسخ دادن پیش دستی نماید

3-       اگر از گروهی پرسشی کنند که او در آن گروه حاضر است ، در پاسخ دادن پیش دستی نکند

4-       اگر گروهی سوالی طرح کردند که وی نیز در آنجا حاضر است ، در پاسخ دادن پیش دستی نکند

9- معنی جملۀ « استماع آن را کاره باشد » چیست ؟

1-به شنیدن آن کا ری نداشته باشد                    2- شنیدن آن را ناپسند بداند

             3  -به شنوندۀ آن ناپسند نگوید                              4-شنیدن آن را نیک بداند

      10 -معنی عبارت « کسی که الحاح با او مفید نبود بر او الحاح نکند » چیست ؟

1-کسی که به تصویر علاقه ندارد ، لوح به او نشان ندهید

2-کسی که بر شما پا فشاری می کند وپافشاریش مفید واقع نمی شود به او اسرار وپا فشاری نکنید .

3-کسی که برای انجام کاری به شما اصرار می کند ، شما نیز برای انجام کارهایتان به وی پا فشاری کنید

4-کسی که به اصرار وپا فشاری بی توجه است، به او پا فشاری نکنید .

11-معنی « نغنوی » در مصراع « زآموختن یک زمان نغنوی » چیست؟

1-بی نیاز نباشی                     2-سستی نکنی                    3-غنی نباشی              4-نیارامی

12- « نیوشنده » در مصراع « که گوش نیوشنده زو بر خورد » به چه معنی است ؟

1-شنونده         2-گوارا                3-نوشیدن                 4- نو شدن

13-«توختم» در بیت « چو گویی که وام خرد توختم              همه هر چه بایستم آموختم » به چه معنی است ؟

1-به سرعت حرکت کردم           2- توانایی انجام کاری داشتم       3-ادا کردم ،پرداختم          4- به سرعت حرکت کردم   

14-معنی « مقصوره» در عبارت «بنایی ساخته اند خوب،همچون مقصوره که مردم آن جا نماز کنند » چیست ؟

1-قصر            2- مسجد         3- محراب          4- سقف مقوس

15- در کدام گزینه واژه ای به معنای « واحر اندازه گیری طول از سر انگشت تا آرنج آمده است ؟

1-       مزگت خانه ی خداست سیصد وهشتاد ارش است .

2-       از مکه تا آن جا دوازده فرسنگ باشد .

3-       اول پیاده ها وبدوها وزرنگ ها وبی قبل منقل ها .

4-       بنایی ساخته اند خوب همچون مقصوره که مردم آن جا نماز کنند.

16-معنی «پالیز» در بیت «به پالیز بلبل بنالد همی     گل از نالۀ او ببالد همی » چیست ؟

1-دشت    2-باغ      3-پائیز     4-سحر گاه

17- معنی «مغافصه » چیست ؟

1-سخن چین           2-به آرامی            3-ناگهانی              4-شوخی کردن

18- «مدروس» یعنی :

1-       تدریس کنندۀ قدیمی           2- درس خواندۀ شدۀ قدیمی        3-درس داده شده       4-فرسوده ،کهنه

19-«وظیفه » در جمله « هر روز دو قرص جو ویک کفه نمک وسبویی آب او را وظیفه کردند » یعنی :

1-مهمان کردن         2-به جا آوردن        3-مقرری ،روزی                 4- مهمانی رفتن

20-«کاریز»در جملۀ «کسانی که شهرها ودیهها وبناها وکاریزها ساختند»یعنی :

1-کاه ریزنده           2-قنات                 3-چاه                  4-بیمارستان

21-«امارت»در جملۀ«که این خود به قول امام غزالی در فضیلت ونبالت علم کفایت داشت »یعنی :

1-       امیری،فرمانروایی              2- نشانه               3- آبادانی              4-دستور

22- « گلیم » در جملۀ «پیوسته گلیم پوشیدی »یعنی:

1-       زیر انداز پشمی        2- نوعی فرش                    3-جامۀ پشمی          4-لباس حریر

23- «تکفّل کردی»در جملۀ «اسباب خانۀ خود را تکفّل کردی» یعنی :

1-متعهد شدی          2- به دست می آورد              3- با دشواری به دست می آورد              4- به سختی پشت سر نهادی

24-واژۀ«اَسبِست» در جملۀ «مردی دید که آسبِست خریده بود » یعنی :

1-علوفه               2- یونجه              3-کاه                  4- ذرت

25-واژۀ «بیگار» در جملۀ «کسی می طلبید تا او را به بیگار بگیرد» یعنی :

1-جلاد                 2-کار دشوار                      3-کار بی زحمت                  4- کار بی مزد،کار جبری

26- «مزاح منکر» یعنی :

1-شوخی زشت ونا پسند                       2-شوخی انکار کننده              3- شوخی خنده آور               4- شوخی طنز آمیز

27- «بهتان» یعنی :

1-       عذر خواهی کردن                 2- نیرنگ بازی                    3-دروغ بستن به کسی             4- گستاخی

28- «کاره» یعنی :

1-انکار کننده                      2- ناپسند ، زشت                  3- کاری ،پر کار                  4- هیچ کاره

29-واژۀ «مزلّل »در مصراع « معزّزند احبّا مزلّلند اعدا » یعنی :

1-ذلیل شده ،خوار                 2- زیاد کرده شده                  3- نا پسند داشته شده              4- ستم دیده

30- «مناهی » در عبارت «بخشایش الهی گمشده ای را در مناهی ، چراغ توفیق فرا راه  داشت » یعنی :

1-نکوهیده ها                      2- نهی شده ها                    3- پسندیده ها                      4- بخشایش گری ها

31-«ذروه » در مصراع «ذروه عزت است منزل او » یعنی :

1-نوک ، بالا ، سر کوه           2- پایین                3- زینت   4- شأن ، منزلت

32- معنی واژۀ «ضریر» چیست ؟

1-نادان                2-نابینا                 3- بوی خوش                     4- سایه بان

33-املای کلمه های کدام گزینه از نظر رسم الخط نا درست است ؟

1-فرمانداری کل ، همچنانکه                  2- اینجا ،دلاویز                   3-بیانداخت، هم کار                4- ببیند ، بلافاصله

34-املای کلمه ها ی کدام گزینه از نظر رسم الخط درست است ؟

1-بخانه ، جستجو                  2- عرض کردن ، بی تربیت                  3- حیلها ، بیسامان                4- میگوید ، بیهدف

35- املای کلمه های کدام از نظر رسم الخط درست است ؟

1-نیانداخت             2-نیافتاد                3-بیآمد                 4- بیا رام

36- املای کلمه های کدام گزینه از نظر رسم الخط نا درست است ؟

1-بیفراشت، بیفتاد                  2- ناچاراً ، گاهاً                   3- باختصار، بتدریج               4- خدمتگزار ، نماز گزار

37- با توجه به شیوۀ املای فارسی ، رسم الخط کدام گروه از واژه ها درست است ؟

1-عنقریب ، لباس ها ، ان شاء الله ، نگاهداشتن          2- جناب عالی ، هیچکس،همین که ، همآواز، به لا معارض

3-ناماور، فرمانداری کل،چقدر،پنجشنبه،مکن،بهره مند    4- بیسامان ، آن ها ،نیفتاد،بتصریح،فضلا

38- در تاریخ ادب فارسی ، مطلوب ترین وطبیعی ترین وهنر مندانه ترین نثر مسجع ..... است ؟

1-منشآت قائم مقام                 2- گلستان سعدی                  3- بهارستان جامی                4- نگارستان معین الدین جوینی

39-در عبارت«مرد چون دانست که اوسلمان است در پای او افتاد »در پای کسی افتادن کنایه است از :

1-زاری کردن                2- التماس کردن                                  3-بی توجهی کردن         4- روی پای کسی افتادن     

40-کدام شاعر معروف ترین دو بیتی سرای فارسی است ؟

1-خیام                 2-بابا طاهر                        3-مولوی              4-پروین اعتصامی

41-بیت اول قصیده ، غزل وجز آن را ........ می گویند وبیت آخر آن را ........ می گویند

1-مطلع- مقطع                    2- مقطع-مطلع                    3-مطلع-تخلّص                    4- تشبیب – مطلع

42-یکی یا چند کلمه یا عبارت ویا جمله که عیناً در آخر همۀ اشعار پس از قافیه تکرار شده باشد ، چه نام دارد ؟

1-ردیف                2-روّی                3- مردّف              4- مقطع

43-در کدام گزینه غلط املایی نیست ؟

1-وقتی سه مرد سعلوک راهزن با یکدیگر شریک شدند

2-در ودیوارش چون مستان تافح سر بر پای یکدیگر نهاده

3-این مجادلۀ بی حاصل را بگذارید واز این مقاولۀ به لاطایل دست بدارید

4-در پیرامون شهری به اطلال خرابه ای رسیدند،که غرابه پیروزهرنگشبه دور جور روزگارخراب کرده بود

44-در عبارت  «ضمائم اخلاقش به حماعد مبدل گشت.دست از هوی وهوس کوتاه کرد وزبان طائنان در حق او همچنان دراز که بر قاعدۀ اول است وزهدوطاعتش نا معوّل »املای کدام واژه درست است؟

1-ضمائم               2-حماعد               3-طائنان               4-نا معول

45-املای کدام واژه با توجه به کعنای آن درست است؟

1-استلام:بوسیدن،لمس کردن،بسودن حجر الا سود                    ظریر:نا بینا

تألل:سستی،تنبلی،خودداری کردن                                      مقفل:نادان،غافل

46-در بیت «هرم و هلّ وبیت ور کن وحتیم                         ناودان ومغام ابراهیم »چند غلط املایی هست ؟

1-دو                   2-سه                  3-چهار                4-پنج     

47-در مصراع دوم بیت «زبس هوا طرب انگیز شد به صحن چمن       زذوق غنچه نمی گنجد اندرون قبا» کدام آرایه ادبی به کار رفته است؟

1- کنایه                    2- مجاز                                  3-تشبیه                               4-استعاره

48-نوع جملۀ«وسلمان –رضی الله عنه-هیچ امتناع نکرد وهمچنان می رفت.مشخص شده چیست؟

1-جمله خبری                     2- جمله انشایی                       3-جمله معترضه                             4-جمله امری

49- در کدام قالب شعری ، قافیه در مصراع اوّل به عنوان مطلع رعایت نمی شود ؟

1-رباعی               2-قطعه                3-قصیده               4-غزل

50-کدام گزینه از نظر ساختمان با دیگر گزینه ها متفاوت است؟

1-سراسر                     2-روز به روز                        3-  ماشینی                      4-مرگ ومیر

51- معنی واژه آذار در بیت«این هنوز اول آذار جهان افروز است     باش تا خیمه زند دولت نیسان وعیار»چیست؟

1-       اردیبهشت        2- خرداد                       3-تیر                     4- فروردین

52-کدام گزینه به نثر مسجع فارسی نوشته شده است؟

1-تاریخ بیهقی              2- گلستان                             3- مرصاد العباد                             4- کلیله دمنه   

53- در کدام گزینه غلط املایی به کار رفته است؟

1-زآموختن یک زمان نقنوی         2- یکی نقض بازی کند روزگار           3- میاصای زآموختن یک زمان    4- همیشه خرد راتودستور دار

54-در بیت «بامدادان که تفاوت نکند لیل ونهار        خوش بود دامن صحرا وتماشای بهار»نوع الف ونون «ان»چیست؟

1-       مکان               2-زمان                            3- قید        4- جزو خود کلمه

55- در بیت«کوه ودریا ودرختان همه در تسبیح اند          نه همه مستمعی فهم کند این ااسرار»چه آرایه ای به کار رفته است؟

1-مراعات نظیر                 2- تضاد        3- تشخیص            4- گزینه 1و3

56-کدام گزینه معنی نماز دیگر می باشد؟

1-نماز عشا            2-نماز عصر             3- نماز ظهر             4- نماز مغرب

57- کدام گزینه اثر ناصر خصرو می باشد؟

1-مثنوی معنوی                                  2- بهارستان                          3- سفر نامه          4- خسی در میقات

58- در بیت«گر نیارد ایزد پاکت به یاد         آب خاکت رادهد ناگه به باد»چه آرایه ای به کار رفته است؟

1-مراعات نظیر         2- تجاهل العارف           3- جناس       تشبیه

59- در بیت«طفل مسکین چون کبوتر پر گرفت          بحر را چون دامن مادر گرفت »چه آرایه ای به کار رفته است؟

1-تضاد                       2-استعاره                          3- مجاز                          4- تشبیه

60-نوع حرف را در بیت «راستی را کس نمی داند که در فصل بهار      از کجا گردد پدیدار این همه نقش ونگار»چیست؟

1-نشانه مفعول                  2- حرف اضافه به معنی به         3- فک اضافه            4- هیچکدام

 

 

                                                                                                                                  موّفق باشید

      

           

 

 

 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۱ساعت 20:51  توسط غلام رضا هاتفی مجومرد  |